Oferta naszej kancelarii › drogowy nadzór inwestycyjny

Drogowy nadzór inwestycyjny

Posiadamy wszelkie wymagane uprawnienia 

Kancelaria Expert Nieruchomości  świadczy na rzecz zarządców dróg usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi. Posiadamy uprawnienia budowlane drogowe, nr ewid. MAP/0017/OWOD/10, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, zwany "inspektorem nadzoru", jest przedstawicielem inwestora na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację.
Działa on zgodnie z Zarządzeniem Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 4 maja 1987 r. 
w sprawie szczegółowych zasad działania inspektora nadzoru inwestorskiego (M. P. Nr 16, poz. 140)
Inspektor nadzoru w czasie trwania budowy sprawuje kontrolę jej przebiegu w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłych użytkowników.


Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy:

  • kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej
  • kontrola zgodności przebiegu robót z dokumentacją projektową oraz umową,
  • kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania,
  • kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy,
  • kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,
  • kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy (rozbiórki) i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót,
  • w wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektów zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwłoczne zawiadomienie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.