Oferta naszej kancelarii › rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy / wycena nieruchomości


Usługi rzeczoznawcze, operat szacunkowy, szacunek nieruchomości


Nasza Kancelaria pomoże Ci w wielu życiowych sytuacjach:
 • Zabezpieczenie kredytu - gdy bierzesz kredyt, bank zapewne poprosi Cię o przedstawienie operatu przedstawiającego aktualną wartość nieruchomości, która będzie przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego.
 • Ustalenie ceny sprzedaży - gdy chcesz sprzedać nieruchomość, a nie wiesz, jaką ustalić cenę, warto skorzystać 
 • z usług rzeczoznawcy. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujesz nieruchomość, a nie jesteś pewien, że zaproponowana przez sprzedającego cena odpowiada rynkowej wartości nieruchomości.
 • Określenie odszkodowań oraz wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości w inwestycjach liniowych.
 • Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste - jeśli jesteś użytkownikiem wieczystym gruntu i ponosisz z tego tytułu opłaty, raz na jakiś czas opłaty te są aktualizowane w oparciu o aktualizację wartości nieruchomości.
 • Podział majątku - przy podziale majątku, gdy na potrzeby spłat trzeba określić wartość nieruchomości.
 • Spadek - przy rozliczeniach między spadkobiercami często potrzebny jest operat szacunkowy określający wartość nieruchomości wchodzącej w skład spadku.
 • Podatki - rzeczoznawca określa wartość nieruchomości w celu naliczenia podatku (np. podatku od spadków i darowizn - przy spadku lub darowiźnie, podatku od czynności cywilnoprawnych - przy sprzedaży, przy wnoszeniu nieruchomości jako aportu do spółki itp.).
 • Egzekucja z nieruchomości - komornik przeprowadzający egzekucję z nieruchomości zobligowany jest do doprowadzenia do oszacowania wartości nieruchomości. Oszacowania, oczywiście w formie operatu szacunkowego, dokonuje rzeczoznawca majątkowy.

Gwarancja najwyższej jakości usług


Należymy do Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, co jest gwarantem świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. MSRM należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Wyceny nieruchomości wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a także z uwzględnieniem zasad etyki

Cały czas podnosimy swoje kwalifikacje, uczestniczymy w różnych specjalistycznych kursach i szkoleniach. Wszystko po to, aby lepiej szacować wartość nieruchomości lub doradzić klientowi.

Profesjonalna ekspertyza rynku nieruchomości


Kancelaria zajmuje się zdobywaniem informacji dotyczących rynku nieruchomości, ich analizowaniem oraz wykonywaniem indywidualnych opinii na temat wartości nieruchomości.
We wszelkich interesujących Cię sprawach związanych z tym rynkiem (np. zmiany cen, popytu, podaży) możesz zwrócić się do naszego rzeczoznawcy majątkowego. Sporządzamy wszelkiego rodzaju ekspertyzy i analizy dotyczące rynku Nieruchomości.

Zakres wykonywanych usług

Kancelaria Expert-Nieruchomości świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem dla potrzeb osób fizycznych, prawnych, urzędów skarbowych i banków oraz jednostek administracji samorządowej. 

Oferta usług rzeczoznawczych:
 • wycena gruntów, m.in. dla potrzeb ustalenia opłat planistycznych lub adiacenckich,
 • wycena nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych),
 • wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli,
 • wycena nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych,
 • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością,
 • wycena nieruchomości rolnych,
 • wycena nieruchomości leśnych,
 • opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
 • wycena prawa użytkowania wieczystego,
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych tj. użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub budynku w spółdzielni mieszkaniowej,
 • określenie odszkodowań oraz wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości w inwestycjach liniowych;
 • analiza skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych,
 • określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomość lokalową,
 • opinie i analizy dla potrzeb indywidualnego inwestora.

Cena usług rzeczoznawczych


Koszt sporządzenia wyceny jest pochodną następujących czynników:
 • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
 • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych, 
 • kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,
 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.

Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa z zamawiającym.

Koszt sporządzenia wyceny, porad i konsultacji nie jest zależny od wartości nieruchomości.